Menu

Menu

VIE

VIE

ENG

JAP

KOR

모니터링 직원 2

모니터링 직원 2

Toàn thời gian

IDMC 소개
IDMC는 사무실 부동산, 자동차 판매점, 여객 운송 분야에서 다양한 포트폴리오를 보유한 선도적인 투자 및 개발 회사입니다.

Ứng Tuyển Ngay
Chi tiết công việc

Địa chỉ:

105 Lang Ha, Dong Da, Hanoi

Lương

협상 가능

Phòng ban

Technical (Non-managerial Level)

Ví trí

Staff

Hạn nộp hồ sơ

Đến hết ngày: 19/09/2023

Thông tin liên hệ của bạn

Hồ sơ của bạn

Hỗ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và không quá 2MB

작업 설명

 • 건물 내 서비스 및 시설에 대한 일일 및 정기점검
 • 보안, 청소, 해충 방제, 쓰레기, 마당, 기술 유지 관리 등 계약업체의 규정 준수 여부를 모니터링합니다.
 • 회사 소유자의 요청에 따라 안전, 보안, 위생, 조경, 유지 관리 기준을 유지합니다.
 • 산업 안전 요구 사항에 따라 유지 관리 활동이 수행되는지 확인
 • 투자자의 재산 위험 예방 및 최소화
 • 관리 프로세스 시스템 구축, 업데이트 및 구현에 참여
 • 고객에게 최상의 서비스를 유지하기 위해 경영이사회 부서의 활동을 관리하고 감독합니다.
 • 고객, 계약자, 도시지역관리위원회 간 정보교량 역할 수행
 • 설문조사를 준비하고 실시하며 고객 만족도를 측정하여 고객 서비스 개선을 위한 아이디어와 계획을 제안하고 고객에게 제공되는 서비스가 표준을 충족하는지 확인합니다.
 • 잠재적인 위험 문제를 분석, 인식하고 회사 이사회에 보고하여 적시에 해결 방안을 마련하고 프로세스에 따라 발생하는 문제를 처리합니다.
 • 경영진이 지정한 기타 업무

신청 요구사항

 • 대학 졸업 
 • 호텔, 사무실 건물, 복합 용도 건물 또는 아파트에서 유사한 직위에 2년 이상 경력
 • 감독 기술 보유
 • 절차, 청소 절차, 보안 통제, 안전, 화재 예방 및 응급 처치에 대한 지식과 이해가 있어야 하며 주민, 건설 계약자, 지방 당국과 협력하는 방법을 알고 있어야 합니다 
 • 전문 자격증 우대
 • 사무용 컴퓨터에 능숙함: 워드, 엑셀...

혜택

 • 능력에 따라 급여 협상 가능 
 • 직원을 위한 의무 보험 체제를 전면적으로 시행
 • 좋은 보수: 질병, 출산, 효도 등 
 • 방문 모드, 휴가, 팀 빌딩 
 • 공휴일 및 새해 보너스 모드

근무 위치

 • IDMC 랑하 빌딩: No. 105 Lang Ha, Dong Da, Hanoi
Xem thêm
Chi tiết công việc

Địa chỉ:

105 Lang Ha, Dong Da, Hanoi

Lương

협상 가능

Phòng ban

Technical

Ví trí

Staff

Hạn nộp hồ sơ

Đến hết ngày: 19/09/2023

Đang tải...

Thông báo
Đóng