Menu

Menu

VIE

VIE

ENG

JAP

KOR

환경

환경

Toàn thời gian

Ứng Tuyển Ngay
Chi tiết công việc

Lương

Thảo thuận

Phòng ban

마케팅 (Non-managerial Level)

Ví trí

관리자

Thông tin liên hệ của bạn

Hồ sơ của bạn

Hỗ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và không quá 2MB
  • IDMC는 미션, 직원 이해, 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 
  • 인력이란 능숙하고, 지식을 가졌으며 논리적인 마음을 가져야 합니다.
  • 유동적이고, 젊고 우호적이며, 협동, 또 협동을 강조하는 작업 스타일
  • 오픈형 도면의 현대적인 작업 공간
Xem thêm
Chi tiết công việc

Lương

Thảo thuận

Phòng ban

마케팅

Ví trí

관리자

Đang tải...

Thông báo
Đóng