Menu

Menu

VIE

VIE

ENG

JAP

KOR

Tay Ho

Tay Ho

Tay Ho 창고는 무역, ​​수입 및 수출 활동을 촉진하기 위해 Noi Bai 공항으로 이어지는 Nhat Tan 다리 바로 옆에 전략적 위치를 소유하고 있습니다. 창고 프로젝트는 창고, 야드 등과 같은 다양한 용도에 적합한 전기, 물 및 장비를 완벽하게 갖추고 있습니다.

Diện tích: 4,500m2

Địa chỉ: Tay Ho, Hanoi

GFA: 4,500m2

GLA: 4.500m2

Có sẵn

NLA: 4.500m2

Tay Ho

Mặt bằng

icon
Tay Ho

Kho ảnh

icon

Đang tải...

Thông báo
Đóng